Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę Do Hymnu! Szkoła Filialna w Dworszowicach Kościelnych

Rekrutacja - przedszkole

Drukuj

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Brzeźnica na rok szkolny 2024/2025

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021 (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
 2. Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 3 lat.
 3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora zespołu.
 4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji. 
 5. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji.
 6. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko. (Załącznik nr 1)
 7. Deklarację należy złożyć w terminie do 20 lutego 2024r. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 8. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole składają zgłoszenie dziecka dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminach określonych w harmonogramie. (Załącznik nr 2)
 9. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione  w rekrutacji.
 10. W zgłoszeniu o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole pierwszego wyboru.
 11. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Zespołu, w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych u wychowawców grup. Wypełnione zgłoszenie po podpisaniu przez obojga rodziców należy złożyć razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w sekretariacie Zespołu przy ul. Kościuszki 100, w godz. 7.00 – 15.00.
 12. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w zgłoszeniu/deklaracji.
 13. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać zgłoszenia/deklaracji należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte w zgłoszeniu.(Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania; § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”)
 14. Do zgłoszenia o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 15. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.
 16. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów: 1) w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe; 2) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy, tzw. kryteria samorządowe.
 17. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 18. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym w harmonogramie, wolę zapisu dziecka pisemnie – w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. (Załącznik nr 3)
 19. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
 20. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: 1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 2) po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu nauczania przedszkolnego

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia terminów..

19.02.2023 - Zaktualizowano dział "Rekrutacja"
Do przeglądania strony zalecamy przeglądarkę Mozilla Firefox oraz rozdzielczość ekranu 1024x768 lub wyższą. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz zdjęcia publikowane przez redaktorów strony.
autor_stopka.png
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy | Joomla 3 Templates Joomlaskins